E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างห้องประชุม เทศบาลตำบลชมสะอาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชมสะอาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 64
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน(ขนาดเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างจัดทำป้ายไวนิล กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างจัดทำป้ายไวนิล กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างจัดทำตรายางหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างจัดทำป้ายไวนิลและบอร์ดผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างจัดทำป้ายไวนิล กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ7431 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน(ขนาดเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 64
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน(ขนาดเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 64
ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 64
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน(ขนาดเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 64
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 64
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 64
จ้างจัดทำป้ายไวนิล การประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 64
จ้างจัดทำตรายางและป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 64
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 64
จ้างจัดทำป้ายไวนิล การประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 64
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าม่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 64
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 64