E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล งานธุรการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (งานนิติกร สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธ.ค. 64
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (หมายเลขทะเบียน บพ 7431 ร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 64
ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตร บ้านปากช่องสามัคคี หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก 22 พ.ย. 64
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม ยู.เอช.ที.) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 64
จัดซื้ออาหารเสริม(นม ยู.เอช.ที.) ภาคเรียนที่ 2/2564 8 พ.ย. 64
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตร บ้านปากช่องสามัคคี หมู่ที่ 8 1 พ.ย. 64
จ้างเหมาบริการเป้นรายบุคคลปฏิบัติงานพัสดุและงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุ ทต.ชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย (EMS) ทต.ชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย(EMS) ทต.ชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฎิบัติงานประจำศูนย์วิทยุ ทต.ชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฎิบัติงานผลิตน้ำประปาและซ่อมแซมระบบประปา ทต.ชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณ สำนักงาน เทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการรายบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานบันทึกเลขมาตรวัดน้ำและจัดทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา หมู่ที่ 2, 4, และหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บเงินค่่าน้ำประปา หมู่ที่ 1, 3, 5 และหมู่ที่ 8 ภายในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างต่ออายุและดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
จ้างปรับปรุงอาคารห้องเก็บวัสดุเทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมเทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบูรพา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม ยู.เอช.ที) ปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างห้องประชุม เทศบาลตำบลชมสะอาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64