E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 28

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้ออุปกรณ์ประปา กองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 65
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 65
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 65
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 65
จ้างโครงการจัดทำและปรับปรุงระบบแผนที่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 65
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบประปา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 65
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 3014 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 65
จ้างโครงการยกร่องพูนดิน หมู่ที่ ๘ ถึงหมู่ที่ ๗ บ้านศรีอุดม ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
ซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 65
จ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฎิบัติงานบันทึกเลขมาตรวัดน้ำและจัดทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา กองคลัง เทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ร่วมกับเทศบาลตำบลชมสะอาด เคลื่อนที่พบประชาชนและโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 65
จ้างจ้างเหมาค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 65
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ร่วมกับเทศบาลตำบลชมสะอาด เคลื่อนที่พบประชาชน และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 65
จ้างจ้างเหมาจัดขบวนแห่บั้งไฟตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
จ้างโครงการยกร่องพูนดิน หมู่ที่ ๘ ถึงหมู่ที่ ๗ บ้านศรีอุดม ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 65
จ้างโครงการยกร่องพูนดิน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโน ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 65
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบูรพา ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 65
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเดิม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะเดา ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เชือกขาวแดงกั้นเขตผู้ติดโควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลช่วยปฏิบัติงานพัสดุและงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง เทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เม.ย. 65
ซื้อน้ำดื่มประจำจุดบริการประชาชน ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เม.ย. 65
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เม.ย. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม ยู.เอช.ที) ปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 65
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ปั๊มสารเคมี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 65
จ้างสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 65
จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์กู้ชีพกู้-กู้ภัย จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุจราจร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 65
จ้างก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.00 เมตร สายสี่แยกบ้านนายจู พัฒนาจักร - หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาดสามัคคี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 65
จ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้มใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาวฟอร์เมก้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 65
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (หมายเลขทะเบียน บพ 7431 ร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 65