หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 24

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   17 ก.พ. 65 18
1.1 ประกาศ ก.ถ เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารบุคคส่วนท้องถิ่น(หมวด4การสรรหาบุคคล)   17 ก.พ. 65 19
1.2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือ การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   17 ก.พ. 65 21
1.3 ประกาศหลักเกณฑ์ การรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล   17 ก.พ. 65 17
2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   17 ก.พ. 65 20
2.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตราฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   17 ก.พ. 65 22
2.2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560   17 ก.พ. 65 20
3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   17 ก.พ. 65 15
3.1ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   17 ก.พ. 65 22
4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   17 ก.พ. 65 20
4.1 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   17 ก.พ. 65 20
4.2 ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ. 2563   17 ก.พ. 65 21
5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขัวญกำลังใจ   17 ก.พ. 65 15
5.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตราฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูลประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข   17 ก.พ. 65 15
ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   17 ก.พ. 65 17
5.3 ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2562   17 ก.พ. 65 18
5.4 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี(เงินโบนัส) สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558   17 ก.พ. 65 18