คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 12

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการจำหน่ายพัสดุประจำปี   15 ก.พ. 65 28
คู่มือการปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น   8 ก.พ. 65 36
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์   3 ก.พ. 65 46
คำขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ   3 ก.พ. 65 40