เทศบาลตำบลชมสะอาดมอบสิ่งของเครื่องนอน


ออนไลน์ : 3

Gallery :: เทศบาลตำบลชมสะอาดมอบสิ่งของเครื่องนอน
เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับอำเภอเมยวดีมองสิ่งของช่วยเหลือผู้พักคอยป้องกันโควิด 2019  ณ ศูนย์ที่ว่าการอำเภอเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 13 กรกฎาคม 64   View : 12