โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565


ออนไลน์ : 16

Gallery :: โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมสะอาดและร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่บ้านจัดกิจกรรม
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

วันที่ : 9 กันยายน 65   View : 31