ข้อมูลผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

1.นายวิชัย  วิชัย  นายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด
     โทร.
2.นายวิชัย ทิพวัล รองนายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด
     โทร.
3.นายบุญจันทร์  พลยุทธ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด
     โทร.
4.นางนางสลิตา    น้ำบุ่น   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด
     โทร.
5.นายเคน   ประสมสินธุ์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด
View : 140