สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายบุญชู ไพรสว่าง
ประธานสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด


นายฉลาด สีโสดา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด


นายสมภาร ตลับเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขต 1


นายวิชาญ พลเยี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขต 1


นายสมพงษ์ สุวันนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขต 2


นางสาวสุคนธา สายบุ่งคล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขต 2


นางร่มเย็น ผงไธสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขต 1


นายไกรศร โลหะรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขต 1


นายดวน พากเพียร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขต 2


นายประสิทธิ์ เหลาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขต 2


นายสุรัตน์ น้ำบุ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขต 2


นายสนอง วิเศษศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขต 1