สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายฉลาด สีโสดา
ประธานสภาเทศบาล


นายอัมพร โพธิ์ศรี
รองประธานสภา


นายบุญชู ไพรสว่าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายลออ ประกอบธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายปราโมทย์ ศรีดาเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายนครินทร์ พิมพิลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายนิลพัทธ์ บุญปก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสุรัตน์ น้ำบุ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายคำกอง ตรีภพ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายบิลลี่ ไชยแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสมทรง อวนศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางสาวสุคนธา สายบุ่งคล้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2