สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางประดิษฐ ไชยทะ
ปลัดเทศบาลตำบลชมสะอาด


นางสาวเดือน เที่ยงธรรม
ห้วหน้าสำนักปลัด


นางสาวพัชร์ชาพร พวงทวีเจริญโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายปัญญา ระหา
นิติกรชำนาญการ


นายวีระศักดิ์ แก้วจุลศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางอภิรดี ศรีหาญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายธนกฤต ดวงจิต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางอธิกา โพธิสัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายประเวช ศรีชัย
พนักงานขับรถยนต์


นายจักรพงษ์ สินพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นายถนัด บุตรเกษ
พนักงานขับถรยนต์


นางจุฑารัตน์ จรรยาศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวพิมพ์ใจ บูระพิน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นางจิราภรณ์ สวนแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอุ่นเรือน สายรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสงกรานต์ ประกอบศรี
จ้างเหมาบริการ


นายอินทราริณี ชมพูเขา
จ้างเหมาบริการ


นายทองสา ใชยะคำ
จ้างเหมาบริการ