กองคลัง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นายไกรวัส ศรีหาญ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวมลฤดีย์ สาราแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายวรมัน ชื่นพิมาย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวนิตยากรณ์ น้อยคูณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวรสจเรศ ไขยดำ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นายพิทักษ์ชัย สิงห์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวศินาภรณ์ พากเพียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง


นางสาวพิมพ์พิศา ตาลเอี่ยม
จ้างเหมาบริการ


นายวาทิน คันสินธุ์
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสนธิยา อนันตภูมิ
จ้างเหมาบริการ