คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายวิชัย วิชัย
นายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด


นางสาวประไพพร บุญญกิจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด


นายวิชัย ทิพวัล
รองนายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด


นางสลิตา น้ำบุ่น
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด


นายเคน ประสมสินธุ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด