คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายวิชัย ทิพวัน
นายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด


นายหนูรัง การุณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด


นายพงศ์ศรัณย์ แสงตรงพลี
รองนายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด


นายประดิษฐ ลุนสาร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด


นางหนูพัด ศึกขยาด
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด