หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางประดิษฐ ไชยทะ
ปลัดเทศบาลตำบลชมสะอาด


นางสาวเดือน เที่ยงธรรม
ห้วหน้าสำนักปลัด


นายไกรวัส ศรีหาญ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายพัฒนา ขัตติยะบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง