หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางประดิษฐ ไชยทะ
ปลัดเทศบาลตำบลชมสะอาด


นางสาวเดือน เที่ยงธรรม
ห้วหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลชมสะอาด


นายไกรวัส ศรีหาญ
ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลชมสะอาด


นายพัฒนา ขัตติยะบุตร
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลชมสะอาด