เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการล้าง/ย้าย/เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๕ เครื่อง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารประจำสถานี(เครื่องโมบาย) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างค้นหาแบบหลอดแอลอีดี จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฉุกเฉินแบบหลอดแอลอีดี(ติดบนหัวเก๋งด้านหน้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านชัยเจริญ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านศรีอุดม ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถยนต์่ส่วนกลาง แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านศรีสะอาดพัฒนา ถึงหมู่ที่ 3 บ้านสะอาดสามัคคี กว้าง 6. เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดแบบไฟถนนโซลาร์เซล All in One 200 W. Made In Thailand (MIT) จำนวน 2 ชุด เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ย. 2566
ซื้อสารส้ม จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร และคลอรีนน้ำ จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างสว่านกระแทกไร้สาย จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2566
ซื้อซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะเดา ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566
ซื้อซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านปากช่องสามัคคี ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถยนต์่ส่วนกลาง แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถยนต์่ส่วนกลาง แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ส.ค. 2566
รถยนต์่ส่วนกลาง 23 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านศรีสะอาดพัฒนา ถึงหมู่ที่ 3 บ้านสะอาดสามัคคี กว้าง 6. เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดแบบไฟถนนโซลาร์เซล All in One 200 W. Made In Thailand (MIT) จำนวน 2 ชุด เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านศรีสะอาดพัฒนา ถึงหมู่ที่ 3 บ้านสะอาดสามัคคี กว้าง 6. เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดแบบไฟถนนโซลาร์เซล All in One 200 W. Made In Thailand (MIT) จำนวน 2 ชุด เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ส.ค. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ ๗๔๓๑ ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านศรีสะอาดพัฒนา ถึงหมู่ที่ 3 บ้านสะอาดสามัคคี กว้าง 6. เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดแบบไฟถนนโซลาร์เซล All in One 200 W. Made In Thailand (MIT) จำนวน 2 ชุด เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 15 ส.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ) จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
ซื้อซื้อ PAC น้ำ (poly aluminium chlorid-Liquide) จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร และคลอรีนน้ำ จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านศรีสะอาดพัฒนา ถึงหมู่ที่ 3 บ้านสะอาดสามัคคี กว้าง 6. เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดแบบไฟถนนโซลาร์เซล All in One 200 W. Made In Thailand (MIT) จำนวน 2 ชุด เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (คาปาซิสเตอร์) จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านศรีสะอาดพัฒนา ถึงหมู่ที่ 3 บ้านสะอาดสามัคคี กว้าง 6. เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดแบบไฟถนนโซลาร์เซล All in One 200 W. Made In Thailand (MIT) จำนวน 2 ชุด เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านศรีสะอาดพัฒนา ถึงหมู่ที่ 3 บ้านสะอาดสามัคคี กว้าง 6. เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดแบบไฟถนนโซลาร์เซล All in One 200 W. Made In Thailand (MIT) จำนวน 2 ชุด เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มิ.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2566
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านศรีสะอาดพัฒนา ตำบลเมยวดี อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 16 มิ.ย. 2566
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านศรีสะอาดพัฒนา ถึงหมู่ที่ 3 บ้านสะอาดสามัคคี กว้าง 6. เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดแบบไฟถนนโซลาร์เซล All in One 200 W. Made In Thailand (MIT) จำนวน 2 ชุด เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 16 มิ.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านสะอาดสามัคคี ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านชัยเจริญ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำบั้งไฟแสน ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดรถบั้งไฟสวยงาม ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566