เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 5

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อครุภัณฑฺ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องเสียงกลางแจ้ง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์พร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน 4 เส้น) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว) พร้อมติดตั้ง งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย(EMS) หมายเลขทะเบียน 1253 หมายเลขทะเบียครุภัณฑ์ 001-52-0002) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เคร่ื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง) พร้อมติดตั้ง งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 3 (สายหลังโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาดไปวัดป่าชมสะอาด) ปริมาณงานซ่อมแซม กว้าง 5.00 x 3.50 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 ท่อน (รายละเอียดตามประมาณการที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม ยู.เอช.ที) กรกฎาคม - กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2567
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านชัยเจริญ สายต่อจากถนน คสล.เดิมหลังบ้านนายโสภิษฐ รัตนมณีรัศมี ไปถึงถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2418 บ้านชมสะอาด -เมยวดี ช่วงสายต่อจากถนน คสล.เดิม ถึงไร่สวนนายอุทัย ปาระวงศ์ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 75.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2567
ซื้อสารส้มใสน้ำและคลอรีนน้ำ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม ยู.เอช.ที) ประจำเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๑ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๑ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๑ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
จ้างจัดทำตราประทับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขตเลือกตั้งที่ ๑ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(หัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับฝอยได้) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฺโน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมารถบั้งไฟสวยงามตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดริ้วขบวนแห่ประเพณีบุญบั้งไฟ ขบวนฟ้อนรำสวยงาม ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420-58-0014 และ 420-64-0001 เทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567
จ้างจัดทำบั้งไฟแสน เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567
จ้างจัดทำฐานจุดบั้งไฟชั่วครา่ว ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567
จ้างขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านชัยเจริญ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณที่สาธารณะประโยชน์หนองมะแซว ช่วงที่ ๑ งานขุดลอกร่องระบายน้ำกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร ขึ้นรูปตัดถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ลงผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ช่วงที่ ๒ งานขุดลอกร่องระบายน้ำกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านชัยเจริญ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณที่สาธารณะประโยชน์หนองมะแซว ช่วงที่ ๑ งานขุดลอกร่องระบายน้ำกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร ขึ้นรูปตัดถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ลงผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ช่วงที่ ๒ งานขุดลอกร่องระบายน้ำกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างเสริมผิวแอสฟัสล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบูรพา สายจากสมแยกหน้าบ้านนายสมใจ ไชยดำ ไปถึงหน้าบ้านนางละะมัย ทศธวัช ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๔ ซม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๖๘,๒๐๐.๐๐ บาท(สี่แสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบูรพา ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สายจากห้วยเลิงแคนจากสามแยกที่นานายบุญเส็ง สิทธิราช ไปถึง ที่นานายละมัย ศรีคอน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านปากช่องสามัคคี ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สายจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสามแยกหน้าบ้านนางสมจิตร ละอองเอก ถึงที่นานายพรมมา ทิพนง ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านปากช่องสามัคคี ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สายข้างบ้านนางคำมี ศรีเล็ก ถึง ที่นานายรัศมี ทิพวัน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทางยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะเดา ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สายเชื่อมต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จากหน้าบ้านนายวันทอง แก้วสิมมา ไปถึงหน้าบานนายทองพูล ชื่นชม ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านศรีสะอาดพัฒนา ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สายจากถนนลาดยางชมสะอาด-บ้านคำนางตุ้ม ไปโรงน้ำดื่มชุมชน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโน ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สายจากหน้าบ้านนายกิ่งแก้ว พรรณโรจน์ ถึง ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบูรพา ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สายจากข้างไร่นานายรุ่งแสง ลมวิชัย ไปถึง สามแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างไร่นานายสมหมาย หวายเค ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๘๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัสล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบูรพา สายจากบล็อกคอนเวิสท์ไปถึง หน้าบ้านนายพันวา อัตภูมิ ประมาณงานผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๙.๐๐ เมตร หนา ๔ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านศรีอุดม ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สายจากสวนยางนายอุทิศ บุตรโคตร ถึง หนองโน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านศรีอุดม ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สายจากสวนยางนายอุทิศ บุตรโคตร ถึง หนองโน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านศรีอุดม ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สายจากสวนยางนายอุทิศ บุตรโคตร ถึง หนองโน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโน ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สายสามแยกถนนลาดยางบ้านหนองโน-บ้านชุมพร ถึง ที่นานายลิจิตร ศรีพรวรรณ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะเดา ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สายเชื่อมต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงฆ่าสัตว์ไปถนนลาดยาง เมยวดี -บ้านโคกสี ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสะอาดสามัคคี ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สายต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมหลังเมรุวัดชมสะอาด ถึง หนองบัวทอง ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๗.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567
จ้างขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านชัยเจริญ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณที่สาธารณะประโยชน์หนองมะแซว ช่วงที่ ๑ งานขุดลอกร่องระบายน้ำกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร ขึ้นรูปตัดถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ลงผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ช่วงที่ ๒ งานขุดลอกร่องระบายน้ำกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านชัยเจริญ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สายจากหลังบ้านนายโสภิษฐ รัตนมณีรัศมี ไปถึง ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน ๒๔๑๘ บ้านชมสะอาด-อำเภอเมยวดี ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านปากช่องสามัคคี ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สายสามแยกไร่นานายอัมพร โพธิ์ศรี ถึง สามแยกที่นานายตระกาลน์ สุขเกษม ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567