ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
ซื้อซื้อสารส้มใสและคลอรีน เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
ซื้อซื้อสารส้มใสและคลอรีน เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
ซื้อซื้อสารส้มใสและคลอรีน เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านศรีบูรพา ตำบลชมสะอาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,380 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านศรีบูรพา ตำบลชมสะอาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,380 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านศรีบูรพา ตำบลชมสะอาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,380 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที) ชนิดจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่การจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านศรีบูรพา ตำบลชมสะอาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,380 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พ.ย. 2565
โครงการก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านศรีบูรพา ตำบลชมสะอาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,380 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 2 พ.ย. 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านศรีบูรพา ตำบลชมสะอาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,380 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 2 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบูรพา ตำบลชมสะอาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๘๐ เมตร เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ย. 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบูรพา ตำบลชมสะอาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๘๐ เมตร เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ต.ค. 2565
โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ต.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชมสะอาด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
จ้างโครงการยกร่องพูนดิน หมู่ที่ ๘ ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างโครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๕ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที) ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
ซื้อซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบูรพา ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างจ้างต่ออายุและดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาทำการดันท่อลอดถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านชัยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย (กิจกรรมจัดการขยะเปียก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย (กิจกรรมจัดการขยะเปียก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย (กิจกรรมจัดการขยะเปียก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย (กิจกรรมจัดการขยะเปียก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย (กิจกรรมจัดการขยะเปียก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2565
ซื้อซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด ) เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2565
ซื้อสารส้มผงใส เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านชัยเจริญ ตำบลชมสะอาด อำเภอ เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2565