อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลชมสะอาด ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บริเวณเกาะกลางน้ำหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อย ... วันที่ 8 พ.ย. 2565 (ดูู 30)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับสภาเด็กโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด ได้จัดทำกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 27 ก.ย. 2565 (ดูู 43)

โครงการส่งเนสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลชมสะอาดจัดจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 23 ก.ย. 2565 (ดูู 36)

โครงการคัดแยกขยะและจำกัดขยะมูลฝอย

เทศบาลตำบลชมสะอาดได้จัดโครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย(กิจกรรมจัดการขยะเปียก) ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2565 วันที่ 14 กันยายน 2565 ... วันที่ 14 ก.ย. 2565 (ดูู 60)

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมสะอาดและร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่บ้านจัดกิจกรรม โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  ... วันที่ 9 ก.ย. 2565 (ดูู 62)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบปะมาณ พ.ศ. 2565

นายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาดให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาดสามัคคี ... วันที่ 29 ส.ค. 2565 (ดูู 26)

โครงการปล่อยปลาเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2565

โครงการปล่อยปลาเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2565  ณ ฝายแก้งกอก หมู่ที่ 8 บ้านปากช่องสามัคคี วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ... วันที่ 26 ส.ค. 2565 (ดูู 37)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลตำบลชมสะอาด ร่วมกับชาวบ้านตำบลชมสะอาดจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู้หัว ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหนองมะแซว หมู่ที่ 9 บ้านชัยเจริญ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 22 ก.ค. 2565 (ดูู 142)

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเข้าวัดฟังธรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ วัดปราสาทวิชัย ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 21 ก.ค. 2565 (ดูู 73)

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ประชุมสัญจร การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ... วันที่ 4 ก.ค. 2565 (ดูู 99)

คณะพระธรรมทูต อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยสำนักพุทธศาสนามีการเผนแพร่พระธรรมคำสอนโดยเทศนาธรรม จากคณะพระธรรมยุต จำนวน 6 รูป ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชมสะอาด... วันที่ 30 มิ.ย. 2565 (ดูู 69)

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ร่วมกับเทศบาลตำบลชมสะอาด เคลื่อนที่พบประชาชน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน

เทศบาลตำบลชมสะอาดได้จัดทำโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) เคลื่อนที่พบประชาชนและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน... วันที่ 23 มิ.ย. 2565 (ดูู 164)

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลชมสะอาด ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลชมสะอาด ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรัดษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีบุญบั้งไฟให้คงอยู่สืบไป ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหนองมะแซว หมู่ที่ 9 บ้านชัยเจริญ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 20 มิ.ย. 2565 (ดูู 120)

พนักงานเทศบาลตำลบชมสะอาดร่วมแรงช่วยกันทำความสะอาดรอบบริเวณสำนักงานเทศบาล

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565  พนักงานเทศบาลร่วมแรงช่วยกันทำความสะอาดรอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชมสะอาด... วันที่ 14 มิ.ย. 2565 (ดูู 81)

โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์... วันที่ 10 มิ.ย. 2565 (ดูู 109)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ... วันที่ 11 เม.ย. 2565 (ดูู 49)

เมยวดีร่วมใจหยุดเผา

เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกิจกรรม"เมยวดีร่วมใจหยุดเผา"วันที่ 12 มกราคม 2565... วันที่ 12 ม.ค. 2565 (ดูู 163)

เมยวดีสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลชมสะอาดเข้าร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาเมยวดีสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ... วันที่ 29 ธ.ค. 2564 (ดูู 83)

ส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่

เทศบาลตำบลชมสะอาดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่... วันที่ 28 ธ.ค. 2564 (ดูู 81)

สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลชมสะอาด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2564... วันที่ 19 พ.ย. 2564 (ดูู 205)