เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

ขุดลอกคลองระบายน้ำภายในเขตชุมชนตำบลชมสะอาด

พนักงานเทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมมือร่วมใจช่วยกันขุดลอกคลองระบายน้ำและซ่อมแซมถนนเพื่อให้กลับมาใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น... วันที่ 25 ก.ย. 2566 (ดูู 4)

โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร (ฝึกอบรม) ทำหมอนจากผ้าพื้นเมือง

เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร (ฝึกอบรม) ทำหมอนจากผ้าพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลชมสะอาด ... วันที่ 24 ก.ค. 2566 (ดูู 22)

ถนนสายบุญ เครื่อข่ายพลังบวรเมยวดีสร้างสุข หมู่ที่ 2,4,9 ตำบลชมสะอาด

โครงการถนนสาบุญ เครื่องข่ายพลังบวรเมยวดีสร้างสุข หมู่ที่ 2,4,9 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 20 ก.ค. 2566 (ดูู 25)

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ... วันที่ 13 ก.ค. 2566 (ดูู 39)

งานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566

งานประพเณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลชมสะอาด ปะจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ... วันที่ 29 พ.ค. 2566 (ดูู 57)

ร่วมใจเชิญชวนคนไทยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ขอเชิญชวนพี่น้องตำบลชมสะอาด ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.... วันที่ 10 พ.ค. 2566 (ดูู 27)

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดขยะในชุมชน (กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดขยะในชุมชน (กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 6 เมษายน 2566 หมู่ที่ 1-9 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 6 เม.ย. 2566 (ดูู 58)

พิธีมอบวุฒิบัตรบัฒฑิตน้อย ประจำปี 2566

พิธีมอบวุฒิบัตบัณฑิตน้อย ประจำปี 2566 ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ บริเวณลานอเนกค์ประสงค์เทศบาลตำบลชมสะอาด... วันที่ 30 มี.ค. 2566 (ดูู 48)

ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมสืบสานงานประเพณีบุญผะเหวด แห่งกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ประจำปี 2566 ณ ลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินร์ร้อยเอ็ด... วันที่ 4 มี.ค. 2566 (ดูู 30)

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชมสะอาด

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมสะอาด วันที่ 27 มกราคม 2566 ... วันที่ 27 ม.ค. 2566 (ดูู 39)

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสา เราทำคสามดีด้วยหัวใจ... วันที่ 18 ม.ค. 2566 (ดูู 71)

โครงการกิจกรมมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลชมสะอาด ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 14 ม.ค. 2566 (ดูู 70)

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลชมสะอาด ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บริเวณเกาะกลางน้ำหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อย ... วันที่ 8 พ.ย. 2565 (ดูู 103)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับสภาเด็กโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด ได้จัดทำกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 27 ก.ย. 2565 (ดูู 117)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลชมสะอาดจัดจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 23 ก.ย. 2565 (ดูู 129)

โครงการคัดแยกขยะและจำกัดขยะมูลฝอย

เทศบาลตำบลชมสะอาดได้จัดโครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย(กิจกรรมจัดการขยะเปียก) ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2565 วันที่ 14 กันยายน 2565 ... วันที่ 14 ก.ย. 2565 (ดูู 149)

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมสะอาดและร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่บ้านจัดกิจกรรม โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  ... วันที่ 9 ก.ย. 2565 (ดูู 144)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบปะมาณ พ.ศ. 2565

นายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาดให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาดสามัคคี ... วันที่ 29 ส.ค. 2565 (ดูู 55)

โครงการปล่อยปลาเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2565

โครงการปล่อยปลาเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2565  ณ ฝายแก้งกอก หมู่ที่ 8 บ้านปากช่องสามัคคี วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ... วันที่ 26 ส.ค. 2565 (ดูู 69)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลตำบลชมสะอาด ร่วมกับชาวบ้านตำบลชมสะอาดจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู้หัว ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหนองมะแซว หมู่ที่ 9 บ้านชัยเจริญ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 22 ก.ค. 2565 (ดูู 253)