เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายวิชัย ทิพวัน
นายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด
เบอร์โทร : 0800693197


นายหนูรัง กรุณา
รองนายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด
เบอร์โทร : 0612259503


นายพงศ์ศรัณย์ แสงตรงพลี
รองนายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด
เบอร์โทร : 0818307247


นายประดิษฐ ลุนสาร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด
เบอร์โทร : 0936183067


นางหนูพัด ศึกขยาด
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด
เบอร์โทร : 0943403686