เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 6

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนในรอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2566 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   29 เม.ย. 2567 6
O12ข้อมูลสถิติการให้บริการปี พ.ศ.2566   29 เม.ย. 2567 7
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ   26 เม.ย. 2567 6
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ. 2566   26 เม.ย. 2567 7
ข้อมูลสถิติการให้บริการการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   25 เม.ย. 2567 7
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 60
ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 เม.ย. 2565 111
ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 เม.ย. 2565 122
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 เม.ย. 2565 80
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 มี.ค. 2565 83