เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายฉลาด สีโสดา
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 0815924075


นายอัมพร โพธิ์ศรี
รองประธานสภา
เบอร์โทร : 0648583087


นางประดิษฐ ไชยทะ
เลขานุการสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 0835994549


นายบุญชู ไพรสว่าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : 0873742540


นายลออ ประกอบธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : 0838382546


นายปราโมทย์ ศรีดาเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : 0860404616


นายนครินทร์ พิมพิลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : 0629134979


นายนิลพัทธ์ บุญปก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : 0982095996


นายสุรัตน์ น้ำบุ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : 0832910412


นายคำกอง ตรีภพ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : 0819857792


นายบิลลี่ ไชยแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : 0944144048


นางสาวสุคนธา สายบุ่งคล้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : 0885806138


นายประสิทธิ์ เหลาทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2