เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 6

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 เม.ย. 2566 72
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 เม.ย. 2566 65
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่าวยงาน ในปี พ.ศ.2565   10 เม.ย. 2566 59
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ตรวจสอบได้   3 มี.ค. 2565 102
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   3 มี.ค. 2565 98
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   3 มี.ค. 2565 95
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว)   2 มี.ค. 2565 135
แต่งตั้งคณะทำงานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   2 มี.ค. 2565 127
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   24 ก.พ. 2565 125