เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 3

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 เม.ย. 2566 51
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 เม.ย. 2566 49
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่าวยงาน ในปี พ.ศ.2565   10 เม.ย. 2566 38
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ตรวจสอบได้   3 มี.ค. 2565 83
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   3 มี.ค. 2565 79
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   3 มี.ค. 2565 78
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว)   2 มี.ค. 2565 82
แต่งตั้งคณะทำงานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   2 มี.ค. 2565 102
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   24 ก.พ. 2565 103