มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 13

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ตรวจสอบได้   3 มี.ค. 2565 47
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   3 มี.ค. 2565 42
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   3 มี.ค. 2565 43
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว)   2 มี.ค. 2565 47
แต่งตั้งคณะทำงานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   2 มี.ค. 2565 43
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   24 ก.พ. 2565 64