เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลชมสะอาด

ด้านกายภาพ
1 ที่ตั้งหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
          สภาพพื้นที่
        พื้นที่ตำบลชมสะอาด ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  หมู่ที่ 1 ซึ่งห่างจากอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร เทศบาลตำบลมีพื้นที่ทั้งหมด 23,125 ไร่ หรือเนื้อที่ทั้งหมด 37 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็กและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การเกษตร
          ที่ตั้งและอาณาเขต
          สำนักงานเทศบาลตำบลชมสะอาด  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมยวดี ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเมยวดี 6  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ      ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้              ติดต่อกับ      ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ      ตำบลเมยวดี  อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ      อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอกุฉินารายณ์     จังหวัดกาฬสินธุ์
          เนื้อที่
          เทศบาลตำบลชมสะอาดมีเนื้อที่  37  ตารางกิโลเมตร หรือ  มีพื้นที่ทั้งหมด 23,125 ไร่  
โดยเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า  ประมาณ  625  ไร่  ทำประโยชน์แล้วประมาณ  17,436  ไร่

2 ลักษณะภูมิประเทศ
          ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่  ลำห้วยแดง   ห้วยแก้งกอก ห้วยไผ่ ห้วยมะแลว นอกจากนี้ยังมีหนองน้ำธรรมชาติอยู่ทั่วทั้งตำบล ฉะนั้นพื้นที่โดยทั่วไป จึงเหมาะสมแก่ การทำเกษตรกรรมซึ่งได้แก่ การทำนา ทำไร่และการปลูกพืชผัก เป็นต้น

3 ลักษณะภูมิอากาศ
          ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู ได้แก่
ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม – เมษายน
ฤดูฝน                  เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

4 ลักษณะของดิน
          ลักษณะดินทั่วไป เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนทราย มีสีดินเป็นสีน้ำตาล  
มีการระบายน้ำดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ

ด้านการเมืองการปกครอง
1 เขตการปกครอง
          ตำบลชมสะอาด แบ่งเขตการปกครองตามกฎหมายปกครองท้องที่แบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน ซึ่งในเขตเทศบาลตำบลชมสะอาดทั้งหมด
2 การเลือกตั้ง
          ตำบลชมสะอาดแบ่งการเลือกตั้งออกเป็นสองเขต เขต 1 และเขต 2  ซึ่งเขต 1 มีจำนวน 5 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1  บ้านชมสะอาด หมู่ที่ 3  บ้านสะอาดสามัคคี  หมู่ที่ 6 บ้านหนองโน หมู่ที่ 7 บ้านศรีอุดม  
หมู่ที่ 8 บ้านปากช่องสามัคคี  เขต 2 มีจำนวน 4  หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 2  บ้านศรีสะอาดพัฒนา หมู่ที่ 4
บ้านศรีบูรพา  หมู่ที่ 5  บ้านหนองสะเดา  หมู่ที่ 9  บ้านชัยเจริญ
3. ประชากร
          ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
          ประชากรทั้งสิ้น 4,339 คน แยกเป็นชาย  2,118  คน  หญิง 2,221  คน  มีจำนวน ครัวเรือน 1,314 ครัวเรือน  ประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 23  เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2562
หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร (ชาย) จำนวนประชากร (หญิง) รวม
หมู่ที่ 1 บ้านชมสะอาด 215 313 329 642
หมู่ที่ 2 บ้านศรีสะอาดพัฒนา 146 241 269 510
หมู่ที่ 3 บ้านสะอาดสามัคคี 77 129 149 278
หมู่ที่ 4 บ้านศรีบูรพา 161 232 249 481
หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะเดา 163 259 227 486
หมู่ที่ 6 บ้านหนองโน 130 229 242 471
หมู่ที่ 7 บ้านศรีอุดม 109 209 211 420
หมู่ที่ 8 บ้านปากช่องสามัคคี 150 259 272 531
หมู่ที่ 9 บ้านชัยเจริญ 163 247 273 520
รวม 1,314 2,118 2,221 4,339
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 2425