เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศสำเนารายงานการเงิน ต้ามข้อ 109 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 18 มี.ค. 2567 40
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินเทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 6 มี.ค. 2567 48
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานโรงเรียนกับเทศบาลตำบลชมสะอาด 25 ม.ค. 2567 209
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานเครื่อข่ายจิตอาสาด้านสุขภาพ 25 ม.ค. 2567 186
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2566 25 ก.ย. 2566 505
การรณรงค์คัดแยกขยะ และลดการใช้โฬม พลาสติก 1 มิ.ย. 2566 243
ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง เผยแพร่งบการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ประจำปี 2565 10 เม.ย. 2566 272
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบ ITA (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน) 26 ม.ค. 2566 221
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบ EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) 26 ม.ค. 2566 228
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 21 พ.ย. 2565 152
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจ้าง 10 พ.ย. 2565 112
ประชาสัมพันธ์การปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 3 พ.ย. 2565 115
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด แทนตำแหน่งว่าง 2 พ.ย. 2565 109
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30 ก.ย. 2565 52
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30 ก.ย. 2565 55
ยกย่องผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28 ก.ย. 2565 158
มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน " สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ " 25 ส.ค. 2565 109
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ ในพื้นที่ของหน่วยงาน 11 ส.ค. 2565 62
ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 ส.ค. 2565 153
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการแปรรูปอาหารตำบลชมสะอาด 19 ก.ค. 2565 62
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการช่างไฟฟ้าชุมชนตำบลชมสะอาด 23 มิ.ย. 2565 50
ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) ร่วมกับเทศบาลตำบลชมสะอาดเคลื่อนที่พบประชาชน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้ม 16 มิ.ย. 2565 265
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ร่วมกับเทศบาลตำบลชมสะอาด เคลื่อนที่พบประชาชน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน 16 มิ.ย. 2565 161
ประชาสัมพันธ์โครงการแปรรูปสินค้าจากสื่อกกตำบลชมสะอาด 15 มิ.ย. 2565 48
โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7 มิ.ย. 2565 212
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการนวดเพื่อสุขภาพ 23 พ.ค. 2565 66
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา โครงสร้าง แผนพัฒนาฯ บริการประชาชน ท้องถิ่นของเรา ITA LPA กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระดานถาม-ตอบ Q&A กองทุนหลักประกันสุขภาพ ข่าวสาร กระดานถามตอบ Q&A อัลบั้มภาพกิจกรรม เอกสาร/รายงาน E-Service ร้องเรียนทุจโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามป 14 เม.ย. 2565 62
โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 31 มี.ค. 2565 55
ประกาศรับสมัครนักเรียน 2565 17 มี.ค. 2565 146
ขอเชิญชวนตอบแบบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 2 มี.ค. 2565 167