เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขตเลือกตั้งที่ 1 6 มิ.ย. 2567 25
ประกาศกำหนดแนวเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 24 พ.ค. 2567 25
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (ลาออก) 29 เม.ย. 2567 44
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชมสะอาด ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 29 เม.ย. 2567 28
โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) 11 เม.ย. 2567 24
ประกาศสำเนารายงานการเงิน ต้ามข้อ 109 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 18 มี.ค. 2567 103
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินเทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 6 มี.ค. 2567 130
คู่มือแนวทางการใช้มาตรการตามกฏหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)” 6 ก.พ. 2567 12
มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 6 ก.พ. 2567 10
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานโรงเรียนกับเทศบาลตำบลชมสะอาด 25 ม.ค. 2567 356
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานเครื่อข่ายจิตอาสาด้านสุขภาพ 25 ม.ค. 2567 255
ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 16 ม.ค. 2567 15
คู่มือการใช้งานคำร้องออนไลน์ของเทศบาลตำบลชมสะอาด 5 ธ.ค. 2566 13
การจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลชมสะอาดที่ 1 พ.ย. 2566 14
ประกาศ เทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 29 ก.ย. 2566 18
ประกาศ เทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชมสะอาด 29 ก.ย. 2566 13
โครงการส่งเสริมโภชนาการและอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี 2566 29 ก.ย. 2566 29
รายงานการจัดการก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลชมสะอาด 29 ก.ย. 2566 15
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2566 25 ก.ย. 2566 585
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมประจำปี 2566 15 ก.ย. 2566 16
โครงการควบคุมโรงหนอนพยาธิตามแนวทางดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2566 13 ก.ย. 2566 22
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีของเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำ 2566 3 ก.ค. 2566 12
การรณรงค์คัดแยกขยะ และลดการใช้โฬม พลาสติก 1 มิ.ย. 2566 302
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ ประจำปี 2566 ธนาคารขยะหมู่บ้าน 17 พ.ค. 2566 11
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเลิกบุหรี่ เมษายน 2566 20 เม.ย. 2566 11
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ควบคุมผลิภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 20 เม.ย. 2566 14
ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง เผยแพร่งบการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ประจำปี 2565 10 เม.ย. 2566 319
รนรงณ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 10 เม.ย. 2566 12
คู่มือการปฏิบัติการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปี 2566 15 มี.ค. 2566 14
ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ สมัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 1 ก.พ. 2566 13