เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2566 25 ก.ย. 2566 90
การรณรงค์คัดแยกขยะ และลดการใช้โฬม พลาสติก 1 มิ.ย. 2566 46
ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง เผยแพร่งบการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ประจำปี 2565 10 เม.ย. 2566 60
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบ ITA (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน) 26 ม.ค. 2566 51
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบ EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) 26 ม.ค. 2566 52
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 21 พ.ย. 2565 115
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจ้าง 10 พ.ย. 2565 82
ประชาสัมพันธ์การปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 3 พ.ย. 2565 73
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด แทนตำแหน่งว่าง 2 พ.ย. 2565 81
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30 ก.ย. 2565 31
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30 ก.ย. 2565 31
ยกย่องผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28 ก.ย. 2565 126
มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน " สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ " 25 ส.ค. 2565 81
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ ในพื้นที่ของหน่วยงาน 11 ส.ค. 2565 32
ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 ส.ค. 2565 117
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการแปรรูปอาหารตำบลชมสะอาด 19 ก.ค. 2565 27
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการช่างไฟฟ้าชุมชนตำบลชมสะอาด 23 มิ.ย. 2565 27
ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) ร่วมกับเทศบาลตำบลชมสะอาดเคลื่อนที่พบประชาชน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้ม 16 มิ.ย. 2565 189
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ร่วมกับเทศบาลตำบลชมสะอาด เคลื่อนที่พบประชาชน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน 16 มิ.ย. 2565 122
ประชาสัมพันธ์โครงการแปรรูปสินค้าจากสื่อกกตำบลชมสะอาด 15 มิ.ย. 2565 27
โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7 มิ.ย. 2565 179
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการนวดเพื่อสุขภาพ 23 พ.ค. 2565 30
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา โครงสร้าง แผนพัฒนาฯ บริการประชาชน ท้องถิ่นของเรา ITA LPA กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระดานถาม-ตอบ Q&A กองทุนหลักประกันสุขภาพ ข่าวสาร กระดานถามตอบ Q&A อัลบั้มภาพกิจกรรม เอกสาร/รายงาน E-Service ร้องเรียนทุจโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามป 14 เม.ย. 2565 34
โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 31 มี.ค. 2565 32
ประกาศรับสมัครนักเรียน 2565 17 มี.ค. 2565 116
ขอเชิญชวนตอบแบบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 2 มี.ค. 2565 132
ขอเชิญชวนตอบแบบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 2 มี.ค. 2565 113
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 มี.ค. 2565 135
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22 ก.พ. 2565 120
ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด 17 ก.พ. 2565 32