เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางประดิษฐ ไชยทะ
ปลัดเทศบาลตำบลชมสะอาด
เบอร์โทร : 0835994549


นางสาวเดือน เที่ยงธรรม
ห้วหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0918285881


นางสาวพัชร์ชาพร พวงทวีเจริญโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายปัญญา ระหา
นิติกรชำนาญการ


นางอภิรดี ศรีหาญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางอธิกา ยนต์วิลาศ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายจักรพงษ์ สินพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นายถนัด บุตรเกษ
พนักงานขับถรยนต์


นางจุฑารัตน์ จรรยาศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวพิมพ์ใจ บูระพิน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นางสาวอุ่นเรือน สายรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอินทราริณี ชมภูเขา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวุฒิพงษ์ ศึกขยาด
จ้างเหมาบริการ


นายบุญธรรม พิมพ์ภารัตน์
จ้างเหมาบริการ


นางสาวจามจุรี ทิพวัน
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสงกรานต์ ประกอบศรี
จ้างเหมาบริการ


นายนฤเบศร์ วงสุโท
จ้างเหมาบริการ


นางสาวปิยนุช ลครพล
จ้างเหมาบริการ


นายประไพ ใจทาน
จ้างเหมาบริการ


นายบุญมี ปวงสุข
จ้างเหมาบริการ


นายประยูร นนท์วงษา
จ้างเหมาบริการ


นางละมัย ทศธวัช
จ้างเหมาบริการ


นายอานนท์ หวานโหล่
จ้างเหมาบริการ