เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลชมสะอาด


1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กำหนดไว้ 4 กลยุทธ์
          1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน  และร่องระบายน้ำ
          1.2  จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
          1.3  จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
          1.4  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาภูมิทัศน์และผังเมือง
2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต กำหนดไว้ 4 กลยุทธ์
          2.1  ส่งเสริมอาชีพให้สามารถมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย
          2.2  ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตทีดี
          2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ และนอกระบบให้มีประสิทธิภาพ
          2.4  ส่งเสริมและพัฒนางานด้านสาธารณสุข สุขภาพและพลานามัยของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนดไว้ 3 กลยุทธ์          
          3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย
          3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
          3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดไว้ 2 กลยุทธ์
          4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้และน้ำ
          4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กำหนดไว้ 1 กลยุทธ์             
          5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  กำหนดไว้ 3 กลยุทธ์
          6.1   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          6.2   ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกระดับ
          6.3   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
 
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562   View : 1016