เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 8

Gallery :: โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับวิทยาลัยผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลชมสะอาด โดยมี นายภูชิต ถนัดค้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายแทนรัฐ สุจารี ได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติ โดยได้รับการตอนรับจากนายวิชัย ทิพวัน นายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมสะอาด ประธานวิทยาลัยผู้สูงอายุ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้ง 9 หมู่บ้าน
วันที่ : 3 ตุลาคม 2566   View : 292