เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 14

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   17 ก.พ. 2565 64
1.1 ประกาศ ก.ถ เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารบุคคส่วนท้องถิ่น(หมวด4การสรรหาบุคคล)   17 ก.พ. 2565 60
1.2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือ การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   17 ก.พ. 2565 58
1.3 ประกาศหลักเกณฑ์ การรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล   17 ก.พ. 2565 70
2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   17 ก.พ. 2565 59
2.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตราฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   17 ก.พ. 2565 58
2.2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560   17 ก.พ. 2565 55
3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   17 ก.พ. 2565 50
3.1ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   17 ก.พ. 2565 57
4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   17 ก.พ. 2565 56
4.1 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   17 ก.พ. 2565 55
4.2 ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ. 2563   17 ก.พ. 2565 54
5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขัวญกำลังใจ   17 ก.พ. 2565 47
5.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตราฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูลประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข   17 ก.พ. 2565 50
ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   17 ก.พ. 2565 49
5.3 ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2562   17 ก.พ. 2565 51
5.4 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี(เงินโบนัส) สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558   17 ก.พ. 2565 52