เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 4

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
O27 การสร้างวัฒนธรรม NO Gift PoliCy   26 เม.ย. 2567 5
O27 กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก   26 เม.ย. 2567 4
O27 กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก   26 เม.ย. 2567 5
O27 กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก   26 เม.ย. 2567 6
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy   18 เม.ย. 2567 19
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy (English)   18 เม.ย. 2567 19
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่หน้าที่   10 ม.ค. 2566 72
การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต   15 มี.ค. 2565 85
การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต   22 ก.พ. 2565 116
นโยบายไม่รับของขัวญ (No Gift Policy)   10 ก.พ. 2565 115
นโยบายไม่รับของขัวญ (No Gift Policy)   9 ก.พ. 2565 101