เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   10 เม.ย. 2566 34
ประกาศมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน   2 มี.ค. 2566 21
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรม   2 มี.ค. 2566 19
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   2 มี.ค. 2566 22
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   3 มี.ค. 2565 59
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ตรวจสอบได้   3 มี.ค. 2565 53
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   3 มี.ค. 2565 64
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)   2 มี.ค. 2565 63