เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 6

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใหน่วยงาน   23 เม.ย. 2567 17
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   23 เม.ย. 2567 12
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส   23 เม.ย. 2567 10
ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   10 เม.ย. 2566 92
ประกาศมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน   2 มี.ค. 2566 52
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรม   2 มี.ค. 2566 48
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   2 มี.ค. 2566 52
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   3 มี.ค. 2565 92
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ตรวจสอบได้   3 มี.ค. 2565 88
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   3 มี.ค. 2565 94
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)   2 มี.ค. 2565 93