เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดขยะในชุมชน (กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 5

Gallery :: โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดขยะในชุมชน (กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดขยะในชุมชน (กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 6 เมษายน 2566 หมู่ที่ 1-9 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 6 เมษายน 2566   View : 174