เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกฯ


ออนไลน์ : 13รายชื่อผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด อำเภอเมยดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่  1  นายบุญจันทร์ พลยุทธ
ลำดับที่  2  นายโสภิษฐ รัตนมณีรัศมี
ลำดับที่  3  นายวิชัย ทิพวัน

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด
เขตเลือกตั้งที่ 1
ลำดับที่  1  นางร่มเย็น ผงไธสง
ลำดับที่  2  นายอัมพร โพธิ์ศรี
ลำดับที่  3  นายปราโมทย์ ศรีดาเลิศ
ลำดับที่  4  นายบุญชู ไพรสว่าง
ลำดับที่  5  นายละออ ประกอบธรรม
ลำดับที่  6  นางณราวดี เทพบำรุง
ลำดับที่  7  นายวีระชัย ทิพเจริญ
ลำดับที่  8  นายคำมี ศึกขยาด
ลำดับที่  9  นายวิชาญ พลเยี่ยม
ลำดับที่  10  นายทองใบ เเซ่ลิ้ม
ลำดับที่  11  นายนครินทร์ พิมพิลา
ลำดับที่  12  นายไกรศร โลหะรัตน์
ลำดับที่  13  นายนิลพัทธ์ บุญปก

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด
เขตเลือกตั้งที่ 2
ลำดับที่  1  นายฉลาด สีโสดา
ลำดับที่  2  นางสาวสุคนธา สายบุ่งคล้า
ลำดับที่  3  นายสุรัตน์ น้ำบุ่น
ลำดับที่  4  นายคำกอง ตรีภพ
ลำดับที่  5  นายสมทรง อวนศรี
ลำดับที่  6  นายบิลลี่ ไชยเเสง
ลำดับที่  7  นายสมพงษ์ สุวันนา
ลำดับที่  8  นายสมบัติ ไชยดำ
 
View : 343