เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

นโยบายนาย


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: นโยบายนาย

นโยบาย
เทศบาลตำบลชมสะอาด

 
  1. ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐาน ทั้งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ อย่างเพียงพอ
  2. ตำบลมีภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่
  3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  4. ประชาชนได้รับการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
  5. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  6. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี อยู่อย่างมีความสุข
  7. ประชาชนมีอาชีพพึ่งตนเองได้ และมีรายได้เพียงพอ
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562   View : 662